Využíváme soubory cookies

Na našem webu získáváme, ukládáme a zpracováváme informace o jeho uživatelích (např. síťové identifikátory, údaje o tom, jak procházíte naše stránky, nebo jaký obsah vás zajímá). K tomuto účelu využíváme soubory cookies, které nám pomáhají zkvalitnit naše služby a personalizovat nabídky. Pro některé účely zpracování je vyžadován Váš souhlas, který vyjádříte volbou „Přijmout“. Spravovat svoje preference můžete v „Nastavení“, kde můžete volitelné cookies odmítnout.

Přijmout všechny cookies
info

Reklamácia

Objevili jste na výrobku nějakou vadu? V Bikers Crown bereme reklamace a vše okolo nich velice vážně! Víme jak je nepříjemné mít v sezoně nefunkční helmu, bundu s rozbitým zipem a nebo botu se "žralokem". Postáráme se o Vás pokud máte problém s výrobkem v záruce, ale i po jejím ukončení. Na naše zboží máte dle zákona záruční dobu 24 měsíců, pokud není na eshopu či v přiloženém záručním listě uvedeno jinak. Umožníme vám pozáruční servis helem, oblečení nebo obuvi. Máme také vlastní vyškolený tým lidí, pro certifikovaný servis elektronických airbagů.

 

Pamatujte, že uplatnění reklamace musí obsahovat oznámení vady (její popis) a vámi požadovaný způsob vyřízení reklamace. S Vaší reklamací se obraťte přímo na reklamační oddělení Bikers Crown, které zastihnete každý všední den od 7.00 do 15.30 na tel. čísle 800 313 333 nebo na emailu reklamace@bikerscrown.cz.

 

Nejen v sezoně se snažíme dodržovat naše interní pravidlo vyřízení reklamce do 14 dní. Zákonná záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a případně se prodlužuje o dobu, kdy je zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové (v záruční době), začíná plynout rovněž nová záruka.

 

KE STAŽENÍ

Formulář pro výměnu, vrácení a nebo reklamaci zboží (formát PDF)

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tento reklamační řád byl vypracován v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. Účelem tohoto reklamačního řádu vydaného společností BIKERS CROWN, s.r.o., se sídlem Pražská 481 Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČ: 259 88 140, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18626 (dále jen „Prodávající“), je informovat spotřebitele, jakožto kupujícího, o podmínkách a způsobu uplatnění práv kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“). Reklamace musí být vždy uplatněny v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.

  2. Prodávající seznámí kupujícího s reklamačním řádem jeho zveřejněním na internetové stránce www.bikerscrown.cz. V případě žádosti kupujícího předá Prodávající reklamační řád kupujícímu v tištěné podobě na jakékoli kamenné prodejně Prodávajícího.

  3. Uzavřením kupní smlouvy v kamenné prodejně či prostřednictvím e-shopu se tento reklamační řád stává nedílnou součástí smluvní dokumentace mezi Prodávajícím a kupujícím.

  4.  Reklamační řád se nevztahuje na reklamaci zboží, je-li z okolností uzavření smlouvy zřejmé, že kupující je podnikatelem. Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží se v tomto případě řídí obecně závaznými právními předpisy.

  5. V případě rozporu reklamačního řádu se všeobecnými obchodními podmínkami mají přednost ustanovení reklamačního řádu.

 2. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ

  1. Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

  • je-li reklamovaná vada na věci, která existovala již v době převzetí, přičemž pro takovou vadu byla sjednána sleva z kupní ceny,

  • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, přičemž takovou vadu či opotřebení mělo zboží již při převzetí kupujícím a kupující byl s takovou vadou či opotřebením srozuměn, nebo

  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci, či přirozenou změnou materiálu

  • vada je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,

  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv Prodávajícího.

  1.  Za vadu zboží nelze považovat vadu, která vznikla nesprávnou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, ledaže bylo zboží smontováno nebo uvedeno do provozu Prodávajícím nebo osobou na straně Prodávajícího.

  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá, že v době, kdy kupující věc převzal

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  1. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Vyskytne-li se vada u spotřebního zboží, je kupující oprávněn uplatnit u Prodávajícího reklamaci do 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží je kupující oprávněn uplatnit u Prodávajícího reklamaci do 12 měsíců od převzetí zboží.

  2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že je zboží vadné. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu vady či poškození, pokud kupující užívá vadnou věc dál, ačkoli o vadě ví.

  3.  Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy byl kupující po skončení reklamačního řízení povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, pokračuje záruční doba původně zakoupeného a reklamovaného výrobku. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

  4. V případě, že Prodávající poskytne kupujícímu k nákupu další zboží jako dar a kupující tento dar příjme, neodpovídá Prodávající za případné vady daru. V případě, že kupující využije právo na odstoupení od kupní smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu vše, čeho koupí získal, a to včetně přijatého daru.

  5. Poskytl-li Prodávající záruku za jakost, a to prohlášením v záručním listě vydaném kupujícímu, uvedením na obalu zboží nebo v reklamě, řídí se její uplatnění tímto reklamačním řádem, pokud není stanoveno v záručním listě nebo v kupní smlouvě jinak. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží.

 1. UPLATNĚNÍ REKLAMACE

  1. Kupující má právo uplatnit reklamaci v kterékoli kamenné prodejně Prodávajícího, je-li to vzhledem k prodávanému sortimentu možné. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu.

  2. Kupující, který zakoupil své zboží na e-shopu Prodávajícího, je oprávněn uplatnit reklamaci zboží způsoby uvedenými v odst. 3.1, a také zasláním zboží ve lhůtě na adresu zákaznického centra Prodávajícího – BIKERS CROWN, s.r.o., REKLAMACE e-shop, V Lipkách 78/IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou. Takový postup nezbavuje kupujícího dále popsaných povinností při uplatnění reklamace. Nevyužívajte na zaslanie reklamovaného výrobku Z boxy, Alza boxy. Výhradne zasielajte priamo na adresu centrálneho skladu.

  3.  V případě uplatnění reklamace zasláním zboží dle odst. 3.2 je kupující povinen zaslat reklamaci formou obyčejné nebo doporučené zásilky. Dobírky nebudou přijaty.

  4. Při uplatnění reklamace je kupující povinen:

  • užít reklamačního protokolu, který je dostupný zde: Formulář pro výměnu, vrácení a nebo reklamaci zboží (formát PDF)

  • povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložením prodejního dokladu, doložením data koupě, doložením záručního listu, či jiným věrohodným způsobem;

  • předložit originál záručního listu v případě, že kupující uplatňuje právo vyplývající ze záruky přesahující rozsah práv z odpovědnosti za vady stanovené zákonem;

  • v případě uplatnění práva na výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy odevzdat zboží v původním stavu včetně veškerého příslušenství. V případě, že byl se zakoupeným zbožím poskytnut kupujícímu dar, je kupující povinen vrátit i poskytnuté dary;

  • poskytnout nutnou součinnost pro vyplnění reklamačního protokolu a vyjádřit svým podpisem souhlas s obsahem tohoto protokolu.

  1. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Za toto potvrzení je považována i kopie reklamačního protokolu. Součástí potvrzení je i informace, jakým způsobem bude kupující o vyřízení reklamace informován. Uplatnil-li kupující reklamaci na dálku, je Prodávající povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit zákazníkovi bez zbytečného odkladu e-mailem, je-li Prodávajícímu znám. V opačném případě je Prodávající povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit zákazníkovi na adresu uvedenou v reklamačním protokolu.

  2. Reklamace se považuje za uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot, hygienicky nezávadné a vysušené. Převzetí reklamovaného zboží, které nebude splňovat uvedené vlastnosti, je Prodávající oprávněn odmítnout.

 1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

  1. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

  2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

  3. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

  4. Kupující není oprávněn bez souhlasu Prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

  5. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne vyřízení reklamace, po této době je Prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí Prodávající kupujícího předem informovat a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží. Kupující může Prodávajícímu také udělit souhlas s likvidací reklamovaného zboží, čímž se Kupující zbavuje povinnosti reklamované zboží převzít.

  6. Reklamace bude zamítnuta, pokud uplatní kupující reklamací vadu, která byla vytýkána již v minulosti a byla na ni poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

 2. NÁROKY Z VAD ZBOŽÍ

  1. V případě, že zboží má vadu, kterou je možné odstranit a kupující uplatnil reklamaci ve stanovené lhůtě, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. V případě, že bylo zboží dodáno v menším množství, než které bylo ujednáno nebo bylo dodáno nekompletní zboží, má kupující právo na doplnění toho, co chybí. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Pokud není oprava vady ani výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době.

  2. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy tehdy, pokud by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal. V ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

  3. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, doplnění toho, co chybí, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy.

  4. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

  5. Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. Větší počet vad má zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně alespoň 3 vady.

  6. Shledá-li kupující při převzetí zboží, že zboží neodpovídá ujednáním kupní smlouvy, je povinen Prodávajícího na tuto skutečnost bezodkladně upozornit. Prodávající je poté povinen zboží bez zbytečného odkladu uvést do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Není-li uvedení zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě možné, je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit.

 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

  2. V případě, že kupující není spokojený se způsobem, kterým Prodávající vyřídil jeho reklamaci nebo se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, a nedošlo k urovnání sporu dohodou přímo mezi kupujícím a Prodávajícím, má kupující právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu.

  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

  4. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  5. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu tohoto reklamačního řádu, která nabude účinnosti nejdříve dnem uveřejnění aktualizovaného znění reklamačního řádu.

  6. Tento reklamační řád je platný a účinný od 1.2.2020 a plně nahrazuje předchozí reklamační řád.