Využíváme soubory cookies

Na našem webu získáváme, ukládáme a zpracováváme informace o jeho uživatelích (např. síťové identifikátory, údaje o tom, jak procházíte naše stránky, nebo jaký obsah vás zajímá). K tomuto účelu využíváme soubory cookies, které nám pomáhají zkvalitnit naše služby a personalizovat nabídky. Pro některé účely zpracování je vyžadován Váš souhlas, který vyjádříte volbou „Přijmout“. Spravovat svoje preference můžete v „Nastavení“, kde můžete volitelné cookies odmítnout.

Přijmout všechny cookies
info

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti BIKERS CROWN, sro, so sídlom: Pražská 481, Chlumec nad Cidlinou IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČO: 25988140, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Hradci Králové, oddiel C, vložka 18626 (ďalej len "Predávajúci ") pre nákup tovaru prostredníctvom internetových stránok www.bikerscrown.cz prevádzkovaných touto spoločnosťou (ďalej len" VOP "):

 

NA STIAHNUTIE

Formulár pre výmenu, vrátenie alebo reklamáciu tovaru (formát PDF)

 

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a kupujúcim, ktorý si prostredníctvom internetových stránok http://obchod.bikerscrown.cz alebo prostredníctvom inej internetovej adresy alebo iné mobilné aplikácie (ďalej len " E-shop ") plánuje zakúpiť u Predávajúceho tovar ponúkaný Predávajúcim na predaj (ďalej len" Kupujúci ").

Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

Kupujúci prehlasuje a uisťuje Predávajúceho, že (i) je oprávnený objednať tovar ponúkaný Predávajúcim v E-shope na predaj (ďalej len "Tovar") a uzavrieť kúpnu zmluvu na Tovar (ďalej len "Zmluva"), (ii) všetky údaje, ktoré v objednávke Tovar uviedol, sú úplné, presné a pravdivé, (iii) uzatvorením zmluvy alebo zaplatením kúpnej ceny za Tovar neporušuje žiadne právne predpisy a (iv) že sa zoznámil pred odoslaním objednávky s týmito VOP.

 

II. UZAVRETIE ZMLUVY

K objednaniu Tovar dochádza v jednotlivých čiastkových krokoch, a to (i) výberom Tovar, (ii) jeho vložením do nákupného košíka, (iii) oznámením údajov o Kupujúcim, (iv) výberom spôsobu platby a dopravy, (v) odoslaním objednávky Kupujúcim Predávajúcemu . Kupujúci je pri vyplňovaní objednávky povinný rešpektovať pokyny pre vyplňovaní objednávky. Pred odoslaním objednávky je Kupujúci povinný údaje uvedené v objednávke skontrolovať. Po odoslaní objednávky môže Kupujúci objednávku meniť len so súhlasom Predávajúceho.

Doručenie objednávky Kupujúceho Predávajúcemu potvrdí Predávajúci Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní.

Zmluva je uzatvorená doručením vyrozumenie Kupujúcemu o tom, že Tovar bol Kupujúcemu odoslaný, ak nie je v týchto VOP výslovne uvedené inak. § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa neužije.

V prípade, keď Kupujúci zvolí spôsob dopravy Tovar osobné odber na predajni Predávajúceho, vykonáva Kupujúci odoslaním objednávky rezerváciu Tovar a k uzavretiu zmluvy dochádza na predajni Predávajúceho pri osobnom odbere Tovar. Pokiaľ si Kupujúci nevyzdvihne Tovar na predajni Predávajúceho do 7 dní odo dňa, kedy bol Tovar pripravený na prevzatie na predajni Predávajúceho, rezervácie Tovar zaniká.

Predávajúci je v závislosti na charaktere objednávky, najmä s ohľadom na množstvo Tovar, jeho cene, nákladov na dopravu, vzdialenosti a pod. Oprávnený Kupujúceho požiadať o potvrdenie vykonanej objednávky ešte iným vhodným spôsobom. Ak nevykoná Kupujúci potvrdenie objednávky do 7 dní od požiadavky Predávajúceho na jej potvrdenie, objednávka zaniká.

V prípade, že má Kupujúci záujem o kúpu Tovar prostredníctvom iných prostriedkov komunikácie na diaľku ako je formulár objednávky, tj. Hlavne prostredníctvom telefónu alebo emailu, zašle Predávajúci, po zistení informácií od Kupujúceho, Kupujúcemu na ním uvedenú emailovú adresu vyplnenú objednávku, ktorú je Kupujúci povinný Predávajúcemu potvrdiť najneskôr do 3 dní. Objednávka je vykonaná jej včasným potvrdením Kupujúcim.

Ak má Kupujúci v úmysle nakúpiť tovar na účely výkonu svojej podnikateľskej činnosti, je povinný o tom Predávajúceho informovať a Predávajúci je oprávnený stanoviť iný spôsob uzavretia zmluvy. Ak poruší Kupujúci túto povinnosť, je predávajúci oprávnený vykonanú objednávku zrušiť alebo od uzatvorenej zmluvy odstúpiť.

Ak je kúpna cena uvedená u Tovar zjavne chybná (nezodpovedajúce ekonomickej realite), na vykonanie objednávky nedochádza. Predávajúci oznámi Kupujúcemu správnu kúpnu cenu Tovar a na vykonanie objednávky dôjde ešte len odsúhlasením správnej kúpnej ceny Kupujúcim. Kupujúci je povinný správnu kúpnu cenu Tovar potvrdiť Predávajúcemu do 7 dní.

Vzhľadom k pravidelným aktualizáciám dostupnosti Tovar v E-shope Predávajúci nezaručuje dostupnosť Tovar v čase odoslania objednávky Kupujúcim. V takom prípade o nedostupnosti Tovar Kupujúci informuje Predávajúceho bez zbytočného odkladu, akonáhle sa o tom dozvie. Ak sa nedohodne Kupujúci s Predávajúcim do 7 dní na zmene objednávky alebo na predĺženie termínu dodania Tovar, objednávka zaniká.

Na žiadosť Kupujúceho vydá Predávajúci Kupujúcemu doklad o zakúpení Tovar s uvedením dátumu predaja, popisom Tovar, cenou Tovar a dátumom a miestom dodania Tovar a s identifikačnými údajmi Predávajúceho. Túto povinnosť môže predávajúci splniť zaslaním kópie objednávky Kupujúcemu.

 

III. KÚPNA CENA A SPÔSOB JEJ ZÚČTOVANIA

3.1. Kúpna cena za Tovar je uvedená u jednotlivého Tovar a je platná k okamihu odoslania objednávky a je konečná. Kúpna cena za Tovar je uvedená vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny Tovar zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje zjednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za Tovar ním zvoleným spôsobom. Kúpna cena je v závislosti na Kupujúcim zvolený spôsob úhrady kúpnej ceny za Tovar uhradená (i) pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho v prípade voľby platby bankovým prevodom, (ii) zaplatením kúpnej ceny na predajni Predávajúceho v prípade voľby osobného odberu na predajni Predávajúceho, alebo (iii) uhradením kúpnej ceny prepravcovi Tovar v prípade voľby platby na dobierku.

Predávajúci si vyhradzuje meniť alebo rozširovať spôsoby úhrady kúpnej ceny za Tovar, bez toho, aby však bol dotknutý Kupujúcim už vykonaný výber spôsobu úhrady kúpnej ceny za Tovar.

Kupujúci je povinný tiež uhradiť náklady spojené s úhradou kúpnej ceny za Tovar v nadväznosti na Kupujúcim zvolený spôsob platby za tovar. O výške týchto nákladov je Kupujúci informovaný pri voľbe spôsobu úhrady kúpnej ceny za Tovar.

Predávajúci je oprávnený zmeniť kúpnu cenu za Tovar v prípade (i) podstatné zmeny kurzu českej koruny, (ii) výraznej inflácii, (iii) podstatnej zmene podmienok, za ktorých predávajúci odoberá Tovar, (iv) z ďalších dôvodov mimo dosahu Predávajúceho. Zmenu kúpnej ceny za Tovar oznámi Predávajúci Kupujúcemu. Pokiaľ Kupujúci s takto zmenenou cenou za Tovar do 7 dní nevysloví súhlas, vykonaná objednávka zaniká.

Dokladom o výšku kúpnej ceny a ďalších nákladov spojených so spôsobom platby alebo spôsobom dopravy Tovar je objednávka Kupujúceho. Predávajúci je oprávnený, nie však povinný, zaslať Kupujúcemu faktúru na ním objednané Tovar, vrátane všetkých nákladov spojených s platbou a dopravou za Tovar. V prípade dobropisu faktúry zašle Predávajúci Kupujúcemu dobropis faktúry, ktorý Kupujúci s uvedením dátumu podpíše a pošle späť Predávajúcemu.

 

IV. DODANIE TOVARU

Predávajúci sa zaväzuje v nadväznosti na Kupujúcim zvolený spôsob dopravy Tovar odovzdať Tovar prepravcovi alebo pripraviť Tovar k odovzdanie Kupujúcemu na predajni Predávajúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní odo dňa potvrdenia prijatia objednávky Predávajúcim. Ak nedôjde k odovzdaniu Tovar prepravcovi alebo k pripravení odovzdanie Tovar Kupujúcemu na predajni Predávajúceho do 30 dní odo dňa potvrdenia prijatia objednávky Predávajúcim, je Kupujúci oprávnený vykonanú objednávku zrušiť a Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu za Tovar, ak bola už uhradená.

Predávajúci si vyhradzuje meniť alebo rozširovať spôsoby dopravy Tovar Kupujúcemu, aby tým však bol dotknutý Kupujúcim už vykonaný výber spôsobu dopravy tovaru Kupujúcemu.

O pripravenosti Tovar na vyzdvihnutie na predajni Predávajúceho v prípade voľby spôsobu dopravy Tovar osobné odber na predajni Predávajúceho, alebo o odovzdaní Tovar prepravcovi za účelom jeho dopravy Kupujúcemu Predávajúci informuje Kupujúceho.

Ak zvolí Kupujúci spôsob dopravy Tovar osobné odber na predajni Predávajúceho, umožní predávajúci Kupujúcemu na jeho žiadosť prehliadku Tovar a jeho vyskúšanie.

Vlastnícke právo prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia Tovar.

Kupujúci je povinný uhradiť aj náklady spojené s dodaním Tovar v nadväznosti na Kupujúcim zvolený spôsob dodania Tovaru. O výške týchto nákladov je Kupujúci informovaný pri voľbe spôsobu dopravy Tovar. Predávajúci je oprávnený dopravovať Tovar od určitej výšky kúpnej ceny za jedno alebo viac Tovar zdarma alebo za zvýhodnených podmienok.

V prípade objednávky viacerých kusov Tovar nachádzajúcich sa na rôznych skladových miestach Predávajúceho nemožno vylúčiť, že objednávka bude realizovaná prostredníctvom niekoľkých na sebe nezávislých dodávok, bez toho aby to malo vplyv na výšku nákladov spojených s dopravou Tovar Kupujúcemu, ak nebude medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnuté inak .

V prípade požiadavky Kupujúceho na dopravu Tovar mimo územia Slovenskej republiky je objednávka vykonaná až po tom, čo sa predávajúci dohodne s Kupujúcim na spôsobe dopravy Tovar a na úhrade nákladov na dopravu Tovaru.

 

V. Odstúpenie od zmluvy A VÝMENA TOVARU

V prípade uzavretia zmluvy prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku má Kupujúci právo od Zmluvy písomne ​​odstúpiť bez udania dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa dodania Tovaru alebo jeho poslednej časti Kupujúcemu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak bolo odstúpenie od Zmluvy odoslaný Predávajúcemu posledný deň lehoty.

Zvolil Ak Kupujúci spôsob dopravy Tovar osobné odber na predajni Predávajúceho, právo na odstúpenie od Zmluvy Kupujúcemu nevzniká. Právo na odstúpenie od Zmluvy nevzniká Kupujúcemu ani v prípade, keď k uzavretiu zmluvy došlo v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti Kupujúceho.

Kupujúci realizuje svoje právo odstúpenie od Zmluvy vyplnením formulára "Odstúpenie od kúpnej zmluvy", ktorý je na stiahnutie tu a ktorý zašle kupujúci spoločne s objednávkou na adresu Predávajúceho BIKERS CROWN sro, E-shop, V Lipkách 78 / IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou . Doručenie vyplneného formulára "Odstúpenie od kúpnej zmluvy" Predávajúci Kupujúcemu potvrdí na emailovú adresu Kupujúceho, ktorú má Predávajúci k dispozícii.

Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu Tovar ,, a to vrátane darov prijatých od Predávajúceho k nákupu, súčasne s oznámením o odstúpení od Zmluvy, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy Predávajúcemu, a to na adresu BIKERS CROWN sro, E -shop, V Lipkách 78 / IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou. Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu Tovar, vrátane darov prijatých od Predávajúceho k nákupu, formou obyčajnej alebo doporučenej zásielky; dobierky nebudú prijaté. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci.

Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu za Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy, nie však skôr, než bude Tovar Predávajúcemu vrátený alebo preukázalo jeho odoslanie Predávajúcemu.

S vrátením kúpnej ceny za Tovar na účet Kupujúceho nie sú spojené žiadne náklady na strane Kupujúceho.

Ak Kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dopravy Tovar, ktorý predávajúci ponúka, vráti Predávajúci Kupujúcemu náklady na dodanie Tovar vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania Tovaru.

Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za zníženie hodnoty Tovar, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto Tovarom inak, než bolo nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti.

Predávajúci umožňuje výmenu Tovar pri splnení nasledujúcich podmienok: (i) výmenu možno vykonať len zaslaním tovaru na centrálny sklad na adrese BIKERS CROWN sro, E-shop, V Lipkách 78 / IV, 503 51 Chlumec nad Cidlinou alebo na predajniach Bikers Crown, na ktorých sa požadovaný výrobok nachádza, (ii) výmenu možno vykonať len za Tovar, ktorého kúpna cena bude najmenej rovnocenná Tovar, ktorý má byť vymenený, (iii) prípadný doplatok za nové Tovar bude uhradený v hotovosti (iv) Tovar bude zabalený v originálnom obale, bude nepoužitý, nepoškodený a schopný ďalšieho predaja, (v) Kupujúcim bude predložený doklad o kúpe Tovar. Konečné rozhodnutie o výmene Tovar náleží Predávajúcemu.

 

VI. Záverečné ustanovenia

Subjektom pre mimosúdne riešenie sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, www.coi.cz.

Reklamácia Tovar sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi, záručným listom, ak bol k Tovaru vystavený, a Reklamačným poriadkom Predávajúceho, ktorý je k dispozícii tu.

Všetky informácie vzťahujúce sa k vlastnostiam jednotlivého Tovar sú uvedené pri jednotlivého Tovar, vrátane prípadného odkazu na stránky výrobcu alebo dovozcu Tovar, alebo v záručnom liste vzťahujúcim sa k jednotlivému Tovar, ak je k tomuto Tovar vystavený, alebo v návode na použitie, je- Ak k jednotlivému Tovar priložený, alebo na piktogramu, ktorý je súčasťou Tovar, a ďalej vychádzajú zo všeobecne známych skutočností vzťahujúcich sa k jednotlivému Tovar a k spôsobu jeho užívania.

Predávajúci koná v dobrej viere v pravdivosť oznámených Kupujúcim. Predávajúci nezodpovedá za to, či Kupujúci obdrží prostredníctvom emailu správy predpokladanej týmito VOP, ak boli zaslané na emailovú adresu oznámenú Kupujúcim. Predávajúci tiež nezodpovedá za to, či Kupujúci obdrží objednaný Tovar, zvolil ak Kupujúci spôsob dopravy Tovar prostredníctvom Predávajúcim ponúkaného prepravcu a Predávajúci odoslal Tovar na adresu, ktorú mu Kupujúci uviedol.

Predávajúci je oprávnený urobiť akékoľvek vhodné opatrenia chrániace pred automatickým vyplňovaním objednávok.

Ak nie je stanovené inak, nevzťahujú sa tieto VOP na darceky, ktoré boli Predávajúcim Kupujúcemu v súvislosti s uzavretím Zmluvy Kupujúcemu k nákupu darované.

Objednávky, ktoré boli odoslané pred dňom účinnosti týchto VOP, sa riadia doterajšími VOP.

 

Posledná aktualizácia: 01.02.2023